9:00 الی 19:00

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه

برای مشاوره حقوقی تماس بگیرید

Instagram

Twitter

Search

Menu

الزام به تحویل ملک مفروز /مشاعی

الزام به تحویل ملک مفروز /مشاعی
طرح دعوای الزام به تحویل ملک، زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک، تخلف کرده است.
در این که به استناد سند عادی می توان دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح کرد، بین دادگاهها اختلاف است. اکثر دادگاهها معتقدند، صرفاً مالک رسمی ملک میتواند، چنین دادخواستی را مطرح کند و در مقابل، عده ای معتقدند که میتوان براساس سند عادی، چنین خواسته ای را طرح کرد. لازم به ذکر است بر اساس نظریه فقهی که اخیراً شورای نگهبان صادر کرده است، دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، به استناد مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۴۸ قانون ثبت، بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب اثر ندهند. لذا به نظر می رسد با توجه به این نظریه، می توان به استناد بیع نامه ی عادی، دادخواست الزام به تحویل مبیع طرح کرد
نظریه مشورتی در خصوص الزام به تحویل مبیع مشاع
اﻟﻒ)ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻋﯽ و در ﺣﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻤﺘﻊ از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺸﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﺮﯾﺪار در ﻣﺎل ﻣﺸﺎﻋﯽ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۴۳ قانون اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ۱۳۵۶ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب) ﻃﺮح دﻋﻮای اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺎل ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا با ما تماس بگیرید

آخرین مطالب

Call Now Button